Tyskie krajobrazy

Strategie, programy, plany

Strategie
1

Strategia oświatowa Miasta Tychy na lata 2023 – 2027

2

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Tychy na lata 2021-2027+

3

Strategia rozwoju Kultury w mieście Tychy 2020+

4

Strategia Rozwoju Miasta Tychy 2030+

5

Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Tychy na lata 2015-2020+

6

Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2021-2025

Programy
1

Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 14-letnich w mieście Tychy

2

Aktualizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2015–2020 z perspektywą do roku 2023

3

Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

4

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

5

Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w mieście Tychy

6

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024

7

Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2019 – 2023

8

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2023-2025 w mieście Tychy

9

Powiatowy Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2022 - 2025

10

Program „Tychy dobre miejsce dla weterana”

11

Program „Tyska Baza Rzemieślników"

12

Program ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029

13

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy na lata 2023 – 2027

14

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2023

15

Program Polityki Senioralnej dla Miasta Tychy na lata 2020–2027

16

Program polityki zdrowotnej pod nazwą: „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025”

17

Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 -74 lata w mieście Tychy

18

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2023

19

Program Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023

20

Program współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

21

Program wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

22

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2021-2026

Plany
1

Plan adaptacji miasta Tychy do zmian klimatu do roku 2030

2

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miasta Tychy na lata 2024-2026

3

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2023-2027

Powrót