menu przedmiotowe
menu podmiotowe

ZAMIERZENIA WŁADZY

Strategie, programy, plany
PDF Drukuj
Strategie
1

Strategia oświatowa Miasta Tychy na lata 2015 - 2020

2

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tychy na lata 2014-2020

3

Strategia rozwoju Kultury w mieście Tychy 2020+

4

Strategia Rozwoju Miasta Tychy 2020+

5

Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Tychy na lata 2015-2020+

Programy
1

Aktualizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2015–2020 z perspektywą do roku 2023

2

Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

3

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

4

Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w mieście Tychy

5

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego do roku 2022

6

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

7

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

8

Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2019 – 2023

9

Powiatowy Program działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 - 2020

10

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2019-2021 w mieście Tychy

11

Program ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.

12

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tychy do roku 2022

13

Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy 

14

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2019

15

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy  na rok 2019

16

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Zawodowej na lata 2017-2020

17

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2016–2021

18

Program Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023

19

Program rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2016-2020

20

Program Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

21

Program wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

22

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2018-2022

Plany
1

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tychy

2

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020

3

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy

4

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2019-2024