menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe
ZAMIERZENIA WŁADZY
Strategie, programy, plany
PDF Drukuj
Strategie
1

Strategia rozwoju Kultury w mieście Tychy 2020+

2

Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Tychy na lata 2015-2020+

3

Strategia oświatowa Miasta Tychy na lata 2015 - 2020

4

Strategia Rozwoju Miasta Tychy 2020+

5

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tychy na lata 2014-2020

Programy
1

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2017

2

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy  na rok 2017

3

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Zawodowej na lata 2017-2020

4

Powiatowy Program działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 - 2020

5

Program Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

6

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

7

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

8

Program rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2016-2020

9

Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w mieście Tychy

10

Program wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

11

Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2016 - 2018

12

Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy 

13

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2016–2021

14

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2018 w mieście Tychy

15

Program opieki nad zabytkami miasta Tychy na lata 2015-2018

16

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 

17

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tychy na lata 2013-2017

18

Program ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.

Plany
1

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2017 - 2019

2

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2016-2018

3

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tychy

4

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020

5

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta Tychy na prawach powiatu na lata 2015 – 2017

6

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy