Tyskie krajobrazy

Strategie, programy, plany

Strategie
1

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Tychy na lata 2021-2027+

2

Strategia rozwoju Kultury w mieście Tychy 2020+

3

Strategia Rozwoju Miasta Tychy 2020+

4

Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Tychy na lata 2015-2020+

5

Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2021-2025

Programy
1

Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 14-letnich w mieście Tychy

2

Aktualizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2015–2020 z perspektywą do roku 2023

3

Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

4

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

5

Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w mieście Tychy

6

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego do roku 2022

7

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

8

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024

9

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

10

Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2019 – 2023

11

Powiatowy Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2022 - 2025

12

Program ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029

13

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tychy do roku 2022

14

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2022

15

Program Polityki Senioralnej dla Miasta Tychy na lata 2020–2027

16

Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 -74 lata w mieście Tychy

17

Program Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023

18

Program współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

19

Program wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

20

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2021-2026

Plany
1

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2019-2024

2

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2022-2026

Powrót