Tyskie krajobrazy

Strategie, programy, plany

Strategie
1

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Tychy na lata 2021-2027+

2

Strategia rozwoju Kultury w mieście Tychy 2020+

3

Strategia Rozwoju Miasta Tychy 2020+

4

Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Tychy na lata 2015-2020+

Programy
1

Aktualizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2015–2020 z perspektywą do roku 2023

2

Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

3

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

4

Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w mieście Tychy

5

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego do roku 2022

6

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

7

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

8

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

9

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

10

Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2019 – 2023

11

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2019-2021 w mieście Tychy

12

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tychy do roku 2022

13

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2021

14

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2021

15

Program Polityki Senioralnej dla Miasta Tychy na lata 2020–2027

16

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2021

17

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2016–2021

18

Program Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023

19

Program współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

20

Program współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

21

Program wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

22

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2018-2022

23

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2021-2026

Plany
1

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2019-2024

Powrót