menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

ZAMIERZENIA WŁADZY

Strategie, programy, plany
PDF Drukuj
Strategie
1

Strategia oświatowa Miasta Tychy na lata 2015 - 2020

2

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tychy na lata 2014-2020

3

Strategia rozwoju Kultury w mieście Tychy 2020+

4

Strategia Rozwoju Miasta Tychy 2020+

5

Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Tychy na lata 2015-2020+

Programy
1

Aktualizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2015–2020 z perspektywą do roku 2023

2

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

3

Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w mieście Tychy

4

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego do roku 2022

5

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

6

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

7

Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2016 - 2018

8

Powiatowy Program działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 - 2020

9

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2018 w mieście Tychy

10

Program ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.

11

Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy 

12

Program opieki nad zabytkami miasta Tychy na lata 2015-2018

13

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2018

14

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Zawodowej na lata 2017-2020

15

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2016–2021

16

Program Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023

17

Program rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2016-2020

18

Program Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

19

Program Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

20

Program wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

21

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2018-2022

Plany
1

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tychy

2

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020

3

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miasta Tychy na lata 2018-2021

4

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2018-2021

5

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy

6

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2017 - 2019