menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe
SPRAWY
Tryb załatwiania spraw
PDF Drukuj

PODSTAWA PRAWNA
1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.


KARTY USŁUG
Dla ułatwienia Klientom Urzędu Miasta Tychy dostępu do świadczonych usług oraz wyeliminowania wszelkich wątpliwości, jak również w celu zaoszczędzenia cennego czasu i wzrostu efektywnej obsługi klientów karty usług zostały udostępnione na platformie SEKAP.
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy w menu przedmiotowym – moduł: SPRAWY jest dostępna wyszukiwarka spraw wg: słowa kluczowego, Wydziałów UM, spisu spraw. Po kliknięciu na szukaną sprawę, pojawia się odnośnik do Karty usługi na platformie SEKAP.

KLIENT W URZĘDZIE
Każdy ma prawo żądać szczegółowych informacji o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków, będących przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Klient ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie, zaś Urząd ma obowiązek ich udzielenia.
 
ZAŁATWIANIE SPRAW
1. Niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę postępowania administracyjnego lub w oparciu o fakty i dowody
2. Nie później niż w ciągu miesiąca następuje załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3. Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, załatwiane są sprawy szczególnie skomplikowane.
4. W ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania załatwiane są sprawy w postępowaniu odwoławczym.
5. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zgodnym z Kodeksem Postępowania Administracyjnego należy zawiadomić strony postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

WYMAGANE DOKUMENTY
Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, jakie dokumenty powinny być załączone. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy w Biurze Obsługi Klienta oraz pracownicy merytoryczni w Wydziałach.

OPŁATY MOŻNA DOKONAĆ
- przelewem na konto Urzędu Miasta Tychy,
-
bezpośrednio w Kasie Urzędu czynnej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania,
- przekazem pocztowym.

ODWOŁANIA
Decyzje wydane przez Urząd zawierają informacje o przysługującym trybie odwoławczym wraz ze wskazaniem organu do którego można się odwołać.
 
SKARGI I WNIOSKI
Każdy ma prawo składać skargi i wnioski w związku z działalnością Urzędu. W sprawach skarg i wniosków Prezydent i jego Zastępcy przyjmują mieszkańców w czwartek każdego tygodnia w godzinach od 1500 do 1700. Uzgadnianie terminu i godziny spotkania następuje telefonicznie lub osobiście z osobą obsługującą sekretariat (Zarządzenie Nr 0050/105/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie skarg i wniosków)
 
Przedmiotem skargi może być w szczególności:
- zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań,
- naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
- przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:
- sprawy ulepszenia organizacji,
- wzmocnienia praworządności,
- usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
- ochrony własności,
-
lepsze zaspokajanie potrzeb Klientów Urzędu.

Po kliknięciu na poniższy odnośnik nastapi przekierowanie do strony
1. ePUAP
2. SEKAP
3. Stan przyjmowanych spraw
4. Informacja dowodowa
5.
Prawo jazdy
6.
Dowód rejestracyjny
7. Lista Wydziałów Urzędu Miasta Tychy
8. Książka teleadresowa Urzędu

Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający
informację:
Urząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna
za informację:
Chmielowiec Katarzyna
Osoba wprowadzająca
informację:
Chmielowiec Katarzyna
Data wytworzenia
informacji:
2011-08-02

Rejestr zmian:

 • 2016-06-29 15:21:46 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-06-29 15:16:30 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-03-30 13:56:30 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-08-03 12:58:47 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-07-29 08:57:48 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-07-29 08:56:47 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-07-29 08:56:03 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-07-29 08:53:49 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-06-17 12:16:14 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-06-17 12:14:52 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-06-17 12:13:19 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-06-17 12:12:47 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-06-17 12:11:57 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-06-17 11:36:16 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-06-17 11:35:17 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2014-08-05 08:46:28 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2014-07-08 11:58:42 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2013-06-03 10:58:36 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2013-02-07 13:22:30 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2013-02-07 13:22:17 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2012-05-11 11:24:56 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2011-11-18 10:00:35 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2011-09-28 14:17:11 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji

Zmiany wprowadzone przed 25 września 2011 roku są dostępne w archiwalnej wersji BIP - kliknij tutaj