Tyskie krajobrazy

Tryb załatwiania spraw

PODSTAWA PRAWNA
1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

KARTY USŁUG
Dla ułatwienia Klientom Urzędu Miasta Tychy dostępu do świadczonych usług oraz wyeliminowania wszelkich wątpliwości, jak również w celu zaoszczędzenia cennego czasu i wzrostu efektywnej obsługi klientów zostały udostępnione karty usług.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy w module SPRAWY jest dostępna wyszukiwarka spraw wg: słowa kluczowego, Wydziałów UM, alfabetycznego spisu spraw oraz kategorii.

KLIENT W URZĘDZIE
Każdy ma prawo żądać szczegółowych informacji o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków, będących przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Klient ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie, zaś Urząd ma obowiązek ich udzielenia.

 
ZAŁATWIANIE SPRAW
1) niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę postępowania administracyjnego;
2) nie później niż w ciągu miesiąca następuje załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
3) nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, załatwiane są sprawy szczególnie skomplikowane;
4) w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania załatwiane są sprawy w postępowaniu odwoławczym;
5) o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zgodnym z Kodeksem Postępowania Administracyjnego należy zawiadomić strony postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

WYMAGANE DOKUMENTY
Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, jakie dokumenty powinny być załączone. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy w Biurze Obsługi Klienta oraz pracownicy merytoryczni w Wydziałach.


OPŁATY MOŻNA DOKONAĆ
1) przelewem na konto Urzędu Miasta Tychy;
2) bezpośrednio w Kasie Urzędu czynnej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania;
3) przekazem pocztowym.

ODWOŁANIA
Decyzje wydane przez Urząd zawierają informacje o przysługującym trybie odwoławczym wraz ze wskazaniem organu do którego można się odwołać.

 
SKARGI I WNIOSKI
Każdy ma prawo składać skargi i wnioski w związku z działalnością Urzędu. W sprawach skarg i wniosków Prezydent i jego Zastępcy przyjmują mieszkańców w czwartek każdego tygodnia w godzinach od 15:00 do 17:00. Uzgadnianie terminu i godziny spotkania następuje telefonicznie lub osobiście z osobą obsługującą sekretariat (Zarządzenie Nr 0050/105/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie skarg i wniosków)
 
Przedmiotem skargi może być w szczególności:
1) zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań;
2) naruszenie praworządności lub interesów skarżących;
3) przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:
1) sprawy ulepszenia organizacji;
2) wzmocnienia praworządności;
3) usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom;
4) ochrony własności;
5) lepsze zaspokajanie potrzeb Klientów Urzędu.

Po kliknięciu na poniższy odnośnik nastapi przekierowanie do strony
1) ePUAP;
2) eUrząd - tyski portal informacyjno - płatniczy;

3) stan przyjmowanych spraw;
4) lista Wydziałów Urzędu Miasta Tychy;
5) książka teleadresowa Urzędu

Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęChmielowiec Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęChmielowiec Katarzyna
Data wytworzenia informacji2011-08-02
 1. 2023-06-16 10:59:23 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 2. 2021-02-12 10:00:01 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 3. 2018-10-23 11:49:47 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 4. 2018-05-29 10:32:51 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 5. 2017-07-10 09:29:39 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 6. 2017-07-10 09:28:51 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 7. 2017-07-10 09:20:19 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 8. 2016-06-29 15:21:46 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 9. 2016-06-29 15:16:30 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 10. 2016-03-30 13:56:30 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 11. 2015-08-03 12:58:47 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 12. 2015-07-29 08:57:48 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 13. 2015-07-29 08:56:47 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 14. 2015-07-29 08:56:03 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 15. 2015-07-29 08:53:49 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 16. 2015-06-17 12:16:14 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 17. 2015-06-17 12:14:52 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 18. 2015-06-17 12:13:19 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 19. 2015-06-17 12:12:47 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 20. 2015-06-17 12:11:57 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 21. 2015-06-17 11:36:16 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 22. 2015-06-17 11:35:17 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 23. 2014-08-05 08:46:28 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 24. 2014-07-08 11:58:42 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 25. 2013-06-03 10:58:36 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 26. 2013-02-07 13:22:30 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 27. 2013-02-07 13:22:17 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 28. 2012-05-11 11:24:56 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 29. 2011-11-18 10:00:35 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 30. 2011-09-28 14:17:11 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
Powrót