menu przedmiotowe
menu podmiotowe

SPRAWY

Tryb załatwiania spraw
PDF Drukuj

PODSTAWA PRAWNA

1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

KARTY USŁUG
Dla ułatwienia Klientom Urzędu Miasta Tychy dostępu do świadczonych usług oraz wyeliminowania wszelkich wątpliwości, jak również w celu zaoszczędzenia cennego czasu i wzrostu efektywnej obsługi klientów karty usług zostały udostępnione na platformie SEKAP.
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy w menu przedmiotowym – moduł: SPRAWY jest dostępna wyszukiwarka spraw wg: słowa kluczowego, Wydziałów UM, spisu spraw. Po kliknięciu na szukaną sprawę, pojawia się odnośnik do Karty usługi na platformie SEKAP.

KLIENT W URZĘDZIE
Każdy ma prawo żądać szczegółowych informacji o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków, będących przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Klient ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie, zaś Urząd ma obowiązek ich udzielenia.
 
ZAŁATWIANIE SPRAW
1) niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę postępowania administracyjnego lub w oparciu o fakty i dowody;
2) n
ie później niż w ciągu miesiąca następuje załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
3) nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, załatwiane są sprawy szczególnie skomplikowane;
4) w
ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania załatwiane są sprawy w postępowaniu odwoławczym;
5) o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zgodnym z Kodeksem Postępowania Administracyjnego należy zawiadomić strony postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

WYMAGANE DOKUMENTY
Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, jakie dokumenty powinny być załączone. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy w Biurze Obsługi Klienta oraz pracownicy merytoryczni w Wydziałach.

OPŁATY MOŻNA DOKONAĆ
1) przelewem na konto Urzędu Miasta Tychy;
2)
bezpośrednio w Kasie Urzędu czynnej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania;
3)
przekazem pocztowym.

ODWOŁANIA
Decyzje wydane przez Urząd zawierają informacje o przysługującym trybie odwoławczym wraz ze wskazaniem organu do którego można się odwołać.
 
SKARGI I WNIOSKI
Każdy ma prawo składać skargi i wnioski w związku z działalnością Urzędu. W sprawach skarg i wniosków Prezydent i jego Zastępcy przyjmują mieszkańców w czwartek każdego tygodnia w godzinach od 15:00 do 17:00. Uzgadnianie terminu i godziny spotkania następuje telefonicznie lub osobiście z osobą obsługującą sekretariat (Zarządzenie Nr 0050/105/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie skarg i wniosków)
 
Przedmiotem skargi może być w szczególności:
1)
zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań;
2)
naruszenie praworządności lub interesów skarżących;
3)
przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:
1)
sprawy ulepszenia organizacji;
2) wzmocnienia praworządności;
3) usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom;
4) ochrony własności;
5) l
epsze zaspokajanie potrzeb Klientów Urzędu.

Po kliknięciu na poniższy odnośnik nastapi przekierowanie do strony
1)
ePUAP;
2) SEKAP;
3) Stan przyjmowanych spraw;
4) Dowód osobisty - informacja o dokumencie;
5)
Prawo jazdy;
6)
Dowód rejestracyjny;
7) lista Wydziałów Urzędu Miasta Tychy;
8) Książka teleadresowa Urzędu

Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający
informację:
Urząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna
za informację:
Chmielowiec Katarzyna
Osoba wprowadzająca
informację:
Chmielowiec Katarzyna
Data wytworzenia
informacji:
2011-08-02

Rejestr zmian:

 • 2018-10-23 11:49:47 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2018-05-29 10:32:51 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2017-07-10 09:29:39 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2017-07-10 09:28:51 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2017-07-10 09:20:19 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-06-29 15:21:46 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-06-29 15:16:30 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-03-30 13:56:30 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-08-03 12:58:47 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-07-29 08:57:48 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-07-29 08:56:47 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-07-29 08:56:03 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-07-29 08:53:49 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-06-17 12:16:14 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-06-17 12:14:52 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-06-17 12:13:19 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-06-17 12:12:47 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-06-17 12:11:57 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-06-17 11:36:16 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-06-17 11:35:17 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2014-08-05 08:46:28 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2014-07-08 11:58:42 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2013-06-03 10:58:36 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2013-02-07 13:22:30 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2013-02-07 13:22:17 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2012-05-11 11:24:56 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2011-11-18 10:00:35 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2011-09-28 14:17:11 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji