Tyskie krajobrazy

Strategie, programy, plany - archiwum

Programy
1

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 

2

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

3

Konsultacje założeń Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy.

4

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

5

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

6

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

7

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

8

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

9

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

10

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

11

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

12

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

13

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

14

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

15

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

16

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

17

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

18

Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2016 - 2018

19

Powiatowy Program działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 - 2020

20

Powiatowy Program działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2016

21

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2018 w mieście Tychy

22

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2019-2021 w mieście Tychy

23

Program ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.

24

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tychy na lata 2013-2017

25

Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy 

26

Program opieki nad zabytkami miasta Tychy na lata 2015-2018

27

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2015

28

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2016

29

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2017

30

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2018

31

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2019

32

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2021

33

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2021

34

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy  na rok 2017

35

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy  na rok 2019

36

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2020

37

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2021

38

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Zawodowej na lata 2017-2020

39

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2016–2021

40

Program rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2016-2020

41

Program Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

42

Program Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

43

Program Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

44

Program Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

45

Program współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

46

Program współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

47

Program Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

48

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2018-2022

Plany
1

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tychy

2

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020

3

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2016-2018

4

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2014 - 2016

5

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2018-2021

6

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta Tychy na prawach powiatu na lata 2015 – 2017

7

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy

8

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2017 - 2019

9

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2018-2022

Powrót