Tyskie krajobrazy

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Tychy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy. https://bip.umtychy.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-31

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. niezgodności:
  • część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu (oświadczenia majątkowe, interpelacje radnych, plany pracy Rady Miasta, petycje, wystąpienia pokontrolne, Środowisko-Pozwolenia wodnoprawne, Środowisko-Pozwolenia zintegrowane, Środowisko-Decyzje środowiskowe, Zamierzenia władzy-Obwieszczenia), informacje o stanie mienia komunalnego,
 2. wyłączeń:
  • zapisy wideo, w tym z sesji Rady Miasta Tychy opublikowane przed 2020-09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • zapisy audio z posiedzeń Komisji Rady Miasta Tychy opublikowane przed 2020-09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skaner Tingtun Checker oraz AChecker.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej oraz dodatkowo można skorzystać z:

 • LEWY ALT + SHIFT + F – przejście do wyszukiwarki.
 • LEWY ALT + SHIFT + H – przejście do strony głównej.
 • LEWY ALT + SHIFT + M – przejście do mapy strony.
 • LEWY ALT + SHIFT + Q – przejście do menu pionowego.
 • LEWY ALT + SHIFT + W – przejście do menu poziomego.
 • ←↑→↓ – strzałki przewijanie widocznej części strony za pomocą strzałek.

Nawigacja

Wersja dla ekranów z dużą przekątną (desktop)

Nawigacja została podzielona na trzy główne elementy:

 1. Nagłówek zawierający narzędzia dostępności, które umożliwiają przełączenie motywu kolorystycznego strony, oraz zmianę wielkości fontu. Nagłówek ten jest zawsze widoczny niezależnie od stopnia przewinięcia strony. W tym miejscu jest możliwe uruchomienie połączenia z tłumaczem migowym: https://tlumacz.migam.org/gmina-miasta-tychy
 2. Poziomy panel nawigacyjny (główne menu poziome) - jest zawsze widoczne niezależnie od stopnia przewinięcia strony.
 3. Pionowy panel nawigacyjny (główne menu pionowe).

Elementy w menu poziomym są rozwijane. Dostęp do poszczególnych podkategorii można uzyskać poprzez kliknięcie na elemencie menu, co spowoduje rozwinięcie listy dostępnych kategorii.

Zarówno menu poziome jak i pionowe zawierają odpowiednio posortowane działy i kategorie zawierające informacje na poszczególne tematy. Każda z podanych kategorii jest odsyłaczem (linkiem) do poszczególnych podstron. Po naciśnięciu na wybrany link otworzy się strona z treścią odpowiadającą naciśniętemu odsyłaczowi (linkowi).

Dostępna jest również nawigacja za pomocą klawiatury, zgodnie z przyjętymi w przeglądarkach standardami.

 • klawisz TAB przenosi do kolejnego odnośnika (lub w przypadku formularza, do kolejnego pola),
 • kombinacja klawiszy SHIFT + TAB przenosi do poprzedniego odnośnika (lub w przypadku formularza do poprzedniego pola),
 • klawisz ENTER na elemencie menu poziomego przełącza widoczność (zwija lub rozwija) kategorii menu,
 • w przypadku rozwiniętego menu, poruszanie się po kolejnych elementach jest możliwe za pomocą przycisków TAB, SHIFT+TAB, oraz strzałek GÓRA I DÓŁ.

Wersja dla ekranów z małą przekątną (mobile)

Nawigacja została podzielona na trzy główne elementy:

 1. Nagłówek zawierający narzędzia dostępności, które umożliwiają przełączenie motywu kolorystycznego strony, oraz zmianę wielkości fontu. Nagłówek ten jest zawsze widoczny niezależnie od stopnia przewinięcia strony. W tym miejscu jest też możliwe uruchomienie połączenia z tłumaczem migowym: https://tlumacz.migam.org/gmina-miasta-tychy
 2. Lewy pionowy panel nawigacyjny (lewe główne menu pionowe) - odpowiednik menu poziomego dla wersji wyświetlanej na dużej przekątnej ekranu.
 3. Prawy pionowy panel nawigacyjny (prawe główne menu pionowe) - odpowiednik menu pionowego dla wersji wyświetlanej na dużej przekątnej ekranu.

Domyślnie obydwa menu pionowe są niewidoczne. Dostęp do nich można uzyskać poprzez zawsze widoczne przyski z ikonami tzw. "hamburgera", umieszczone poniżej nagłówka odpowiednio po lewej i prawej stronie ekranu.

Obydwa menu pionowe zawierają odpowiednio posortowane działy i kategorie zawierające informacje na poszczególne tematy. Każda z podanych kategorii jest odsyłaczem (linkiem) do poszczególnych podstron. Po naciśnięciu na wybrany link otworzy się strona z treścią odpowiadającą naciśniętemu odsyłaczowi (linkowi).

Okno właściwe

Jest to ta część serwisu, w której wyświetlane zostają treści informacyjne wprowadzone przez autorów publikowanych informacji. Okno składa się z:

 1. nagłówka informującego o odwiedzanym dziale.
 2. treści wpisu (informacji).
 3. odsyłacza (linku) "Powrót" do strony poprzedniej.
 4. odsyłacza (linku) "Archiwum" – jeżeli strona posiada informacje archiwalne.
 5. metryczki, zawierającej informacje na temat
  • podmiotu udostępniającego informację,
  • osoby odpowiedzialnej za informację,
  • osoby wprowadzającej informację,
  • daty wytworzenia informacji.
 6. rejestru zmian dokonanych na stronie (zawierających informacje na temat użytkownika, który dokonał zmiany, daty dokonania zmiany, typu zmiany).

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
 • zmiana wielkości czcionki,
 • tryb wysokiego kontrastu,
 • tryb czarno-biały.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Aleja Niepodległości
43–100 Tychy
tel. 32 776-32-46
e-mail: poczta@umtychy.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną w tym względzie jest Sebastian Wika, adres poczty elektronicznej sebastian.wika@umtychy.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu przysługuje każdemu. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej której dotyczy,
 • sposób kontaktu.

Żądanie jesteśmy zobowiązani zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, wraz z informacją kiedy jego realizacja będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować inny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Jeżeli żadne z zaproponowanych rozwiązań nie spełnią oczekiwań, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przejdź do strony z informacją na temat dostępności architektonicznej.

Dodatkowe informacje

Przejdź do strony z informacją o działalności Urzędu Miasta Tychy w tekście łatwym do czytania (ETR).
Przejdź do strony z informacją o działalności Urzędu Miasta Tychy w tekście odczytywalnym maszynowo.
Przejdź do strony z informacją o działalności Urzędu Miasta Tychy w języku migowym (PJM).
Przejdź do strony z raportami o stanie zapewniania dostępności.
Przejdź do strony z informacją o tym jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego.
Powrót