Tyskie krajobrazy

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Tytuł

Warunki i przysługujące środki prawne

Treść

Warunki i opłaty z tytułu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Tychy

1. Wnioskodawca wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP jest obowiązany:

 • poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej zamieszczonej w BIP,
 • udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie,
 • poinformować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.

2. Urząd Miasta Tychy nie ponosi odpowiedzialności:

 • cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zamieszczonej w BIP, chyba, że ustawa stanowi inaczej,
 • za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługującej Urzędowi Miasta Tychy.

Wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie

Urząd Miasta Tychy:

 • udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie,
 • może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

1. Po otrzymaniu oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie Wnioskodawca może w terminie 14 dni złożyć sprzeciw do Prezydenta Miasta Tychy z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd o przyjęciu oferty (brak zawiadomienia o przyjęciu oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku).

2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezydent Miasta Tychy w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

3. Prezydent Miasta Tychy w drodze decyzji odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

4. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na:

 • prawa autorskie i prawa pokrewne,
 • prawa do baz danych

Urząd Miasta  Tychy wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego Urząd Miasta Tychy uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.

5. W stosunku do:

 • decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 • decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub
 • wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

6. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRusin Dorota
Osoba wprowadzająca informacjęChmielowiec Katarzyna
Data wytworzenia informacji2016-06-16
 1. 2020-09-17 10:28:43 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 2. 2018-08-01 12:36:30 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 3. 2016-06-27 13:11:38 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 4. 2016-06-27 13:10:42 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 5. 2016-06-27 09:56:55 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 6. 2016-06-27 09:55:17 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 7. 2016-06-27 09:44:42 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 8. 2016-06-27 09:43:12 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 9. 2016-06-27 08:41:54 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 10. 2016-06-21 15:00:18 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 11. 2016-06-17 08:13:06 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 12. 2016-06-17 08:11:22 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 13. 2016-06-16 15:23:47 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 14. 2016-06-16 15:21:24 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 15. 2016-06-16 15:13:26 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 16. 2016-06-16 08:29:49 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 17. 2015-12-28 15:05:59 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 18. 2014-04-11 08:50:01 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 19. 2012-02-27 12:22:15 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 20. 2012-02-27 12:21:18 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 21. 2012-02-23 12:01:40 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 22. 2012-02-23 12:00:03 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 23. 2012-01-23 12:07:07 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 24. 2012-01-23 12:05:42 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 25. 2012-01-23 12:04:39 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 26. 2012-01-19 10:44:26 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 27. 2012-01-19 10:41:00 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 28. 2012-01-19 10:40:24 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót