Tyskie krajobrazy

Raport o stanie Gminy

11 stycznia 2018 r. do ustawy o samorządzie gminnym dodano art. 28aa, który wprowadza nową instytucję - RAPORTU O STANIE GMINY.

Raport ma obejmować podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Jest on przedstawiany przez wójta radzie gminy co roku do dnia 31 maja.
Przygotowanie przez wójta raportu o stanie gminy jest pierwszym etapem procedury jego rozpatrzenia przez Radę Miasta.

Na pozostałe etapy tej procedury składają się: debata nad raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Powrót