Tyskie krajobrazy

Prezydent

Prezydent Miasta (P )
Kadencja 2018 - 2023
Symbol P
Kategoria Prezydent
Stanowisko Prezydent Miasta
Tytuł naukowy mgr inż.
Imię Andrzej
Nazwisko Dziuba
Telefon (32) 776-32-08
E-mail sekretariat@umtychy.pl
Zdjęcie Prezydent Miasta Andrzej Dziuba
Informacje dodatkowe

Kompetencje i zadania Prezydenta Miasta określają ustawy oraz Statut Miasta Tychy.
Prezydent w ramach przypisanych kompetencji:
1) powołuje Zastępców i powierza im prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu;
2) kieruje Urzędem poprzez wydawanie:

  • zarządzeń – przepisy do stałego przestrzegania, bądź stałego lub terminowego wykonania,
  • regulaminów – przepisy proceduralne o charakterze stałym, określające zasady i tryb postępowania,
  • instrukcji – przepisy proceduralne o charakterze stałym, określające tryb postępowania,
  • poleceń służbowych (pisemne) – przepisy ustalające terminowe wykonanie,
  • innych decyzji kierowniczych;

3) upoważnia swoich Zastępców i innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
4) tworzy i znosi komisje i zespoły jako organy pomocniczo – opiniodawczo – doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy , zakres i tryb ich działania oraz zasady ich obsługi;
5) w przypadku realizacji zadań Miasta wykraczających poza merytoryczne zakresy działania wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta lub w przypadku realizacji zadań o dużym stopniu złożoności wymagających współpracy z wieloma podmiotami może powołać zespół zadaniowy lub pełnomocnika. W skład Zespołów mogą wchodzić pracownicy Urzędu oraz osoby spoza Urzędu.
Prezydent  jest kierownikiem Urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta oraz zwierzchnikiem powiatowych służb i inspekcji. Pełni funkcję Walnego Zgromadzenia/ Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach Miasta i odpowiednio wykonuje uprawnienia akcjonariusza/ udziałowca w spółkach, w których miasto ma akcje/ udziały (może sprawować tę funkcję za pośrednictwem upoważnionych przez siebie przedstawicieli.

Sprawozdania z działalności
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRedaktor Naczelny BIP
Osoba wprowadzająca informacjęChmielowiec Katarzyna
Data wytworzenia informacji2018-11-19
  1. 2018-11-20 08:21:08 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-11-20 08:20:19 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2018-11-20 08:20:12 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2018-11-19 14:28:12 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót