Tyskie krajobrazy

Wyszukiwanie spraw

Alfabetyczna lista spraw
1

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

2

Aktywacja lub dezaktywacja konta na portalu "eUrząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" oraz aktualizacja danych

3

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

4

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

5

Dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

6

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy

7

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców

8

Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka

9

Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy

10

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych

11

Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania

12

Informacja o zmianie Zarządzającego Transportem

13

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

14

Likwidacja i wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji

15

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

16

Nadanie numeru porządkowego

17

Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów

18

Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m.in. służebność)

19

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

20

Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

21

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

22

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

23

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021. Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojow alkoholowych

24

Patronat Prezydenta Miasta Tychy

25

Potwierdzenie, przedłużenie i unieważnienie profilu zaufanego

26

Pozwolenie na rozbiórkę

27

Przekaż (zmień/ usuń) swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych

28

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

29

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

30

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

31

Przydział lokalu mieszkalnego

32

Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej

33

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach

34

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu

35

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium

36

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

37

Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

38

Przyjęcie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu

39

Przyjęcie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium

40

Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi

41

Przyznanie dodatku energetycznego

42

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

43

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

44

Rejestracja jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m

45

Rejestracja pojazdu

46

Rejestracja dziennika budowy

47

Rozgraniczenie nieruchomości

48

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów - Poradnictwo konsumenckie i informacja prawna

49

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów - Występowanie do przedsiębiorców

50

Skargi i wnioski

51

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej

52

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

53

Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

54

Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)

55

Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

56

Udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości

57

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL

58

Udostępnienie informacji geologicznej (nieodpłatne)

59

Udostępnienie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny - MAPY

60

Udostępnienie rejestru wyborców

61

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie kompetencji starosty i marszałka województwa

62

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

63

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

64

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

65

Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

66

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

67

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

68

Uzupełnienie wniosku - formularz

69

Uzyskaj dane innej osoby z Rejestru Dowodów Osobistych

70

Uzyskaj dowód osobisty

71

Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

72

Wniosek Zgłoszenie jubileuszu Złotych Godów

73

Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

74

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

75

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych

76

Wniosek o wydanie odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

77

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

78

Wniosek o wydanie poświadczenia / referencji.

79

Wniosek o zrzeczenie się praw do odwołania

80

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu

81

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

82

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

83

Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od mieszkańców

84

Wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej

85

Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców

86

Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 1 maja 2004 r.

87

Wszczęcie postępowania w sprawie podziału nieruchomości

88

Wtórnik karty pojazdu

89

Wydanie Karty Dużej Rodziny

90

Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu do środowiska

91

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

92

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

93

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

94

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

95

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

96

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

97

Wydanie dodatkowego wypisu z licencji/zezwolenia/zaświadczenia w związku ze zgłoszeniem kolejnego pojazdu

98

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika/wtórnika tablicy

99

Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia

100

Wydanie krajowego prawa jazdy

101

Wydanie krajowego prawa jazdy - rozszerzenie uprawnień

102

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

103

Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

104

Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów

105

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

106

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

107

Wydanie pozwolenia zintegrowanego

108

Wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich)

109

Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

110

Wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji

111

Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

112

Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

113

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

114

Wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków

115

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

116

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

117

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

118

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

119

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

120

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

121

Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego

122

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)

123

Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem

124

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne po raz pierwszy lub rozszerzenie zakresu uprawnień

125

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

126

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

127

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

128

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

129

Wydanie/zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

130

Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania

131

Wydawanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji osobowo–płacowej pracowników zlikwidowanych zakładów

132

Wydawanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

133

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

134

Wymeldowanie decyzją admnistracyjną

135

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

136

Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego

137

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

138

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności)

139

Wymiana praw jazdy "starego typu" na dokumenty zgodne z obowiązującym wzorem

140

Wypłata świadczeń pieniężnych za odbyte ćwiczenia wojskowe

141

Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

142

Wyrejestrowanie pojazdu

143

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

144

Wzór wniosku o przyznanie STYPENDIUM SAMORZĄDU MIASTA TYCHY „Quod discis tibi discis”.

145

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

146

Zameldowanie decyzją admnistracyjną

147

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

148

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian

149

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych oraz jego zmian

150

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)

151

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)

152

Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

153

Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego

154

Zbycie gruntu Gminy

155

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

156

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych

157

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

158

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprez zamkniętych

159

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży

160

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

161

Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży

162

Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka

163

Zgłoszenie (rejestracja) zgonu

164

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego do 70m

165

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

166

Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych

167

Zgłoszenie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, wytwarzającej pole elektromagnetyczne

168

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - oczyszczalnia ścieków

169

Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej

170

Zgłoszenie odbioru kanalizacji deszczowej

171

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych

172

Zgłoszenie wpisu oraz zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

173

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

174

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

175

Zgłoś lub cofnij zawieszenie e-dowodu dziecka lub innej osoby

176

Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego e-dowodu

177

Zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby – unieważnij dowód

178

Zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód

179

Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

180

Zmiana danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

181

Zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy

182

Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)

Powrót