Tyskie krajobrazy

Wyszukiwanie spraw

Alfabetyczna lista spraw
1

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

2

Akty planowania przestrzennego (wniosek / uwaga)

3

Aktywacja lub dezaktywacja konta na portalu "eUrząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" oraz aktualizacja danych

4

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

5

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

6

Dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

7

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy

8

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców

9

Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka

10

Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy

11

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych

12

Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania

13

Informacja o zmianie Zarządzającego Transportem

14

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

15

Likwidacja i wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji

16

Likwidacja i wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

17

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

18

Nadanie numeru porządkowego

19

Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów

20

Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m.in. służebność)

21

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

22

Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

23

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

24

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

25

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023. Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojow alkoholowych

26

Potwierdzenie, przedłużenie i unieważnienie profilu zaufanego

27

Pozwolenie na rozbiórkę

28

Przekaż (zmień/ usuń) swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych

29

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

30

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

31

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

32

Przydział lokalu mieszkalnego

33

Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej

34

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach

35

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

36

Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

37

Przyjęcie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium

38

Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi

39

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

40

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

41

Rejestracja jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m

42

Rejestracja pojazdu

43

Rejestracja dziennika budowy

44

Rozgraniczenie nieruchomości

45

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów - Poradnictwo konsumenckie i informacja prawna

46

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów - Występowanie do przedsiębiorców

47

Skargi i wnioski

48

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

49

Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

50

Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)

51

Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

52

Udostępnienie danych z Centralnego Rejestru Wyborców

53

Udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości

54

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

55

Udostępnienie informacji geologicznej (nieodpłatne)

56

Udostępnienie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny - MAPY

57

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie kompetencji starosty i marszałka województwa

58

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

59

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

60

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

61

Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

62

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

63

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej (nie dotyczy Danii)

64

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nienależącym do Unii Europejskiej lub w Danii

65

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

66

Uzupełnienie wniosku - formularz

67

Uzyskaj dane innej osoby z Rejestru Dowodów Osobistych

68

Uzyskaj dowód osobisty

69

Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

70

Wniosek o przyznanie patronatu

71

Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

72

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

73

Wniosek o wydanie dodatkowego lub zmianę dotychczasowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

74

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych

75

Wniosek o wydanie odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

76

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

77

Wniosek o wydanie poświadczenia / referencji.

78

Wniosek o zrzeczenie się praw do odwołania

79

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu

80

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

81

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

82

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

83

Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od mieszkańców

84

Wpis obywatela polskiego do Centralnego  Rejestru  Wyborców – ujęcie w stałym obwodzie głosowania 

85

Wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej

86

Wszczęcie postępowania w sprawie podziału nieruchomości

87

Wydanie Karty Dużej Rodziny

88

Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu do środowiska

89

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

90

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

91

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

92

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

93

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

94

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

95

Wydanie dodatkowego wypisu z licencji/zezwolenia/zaświadczenia w związku ze zgłoszeniem kolejnego pojazdu

96

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika/wtórnika tablicy

97

Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia

98

Wydanie krajowego prawa jazdy

99

Wydanie krajowego prawa jazdy - rozszerzenie uprawnień

100

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

101

Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

102

Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów

103

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

104

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

105

Wydanie pozwolenia zintegrowanego

106

Wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich)

107

Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

108

Wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji

109

Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

110

Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

111

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

112

Wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków

113

Wydanie zaświadczenia o objęciu terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

114

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

115

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

116

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

117

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

118

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

119

Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego

120

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)

121

Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem

122

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne po raz pierwszy lub rozszerzenie zakresu uprawnień

123

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

124

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

125

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

126

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

127

Wydanie/zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

128

Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania

129

Wydawanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji osobowo–płacowej pracowników zlikwidowanych zakładów

130

Wydawanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

131

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

132

Wymeldowanie decyzją admnistracyjną

133

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

134

Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego

135

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

136

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności)

137

Wymiana praw jazdy "starego typu" na dokumenty zgodne z obowiązującym wzorem

138

Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

139

Wyrejestrowanie pojazdu

140

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

141

Wzór wniosku o przyznanie STYPENDIUM SAMORZĄDU MIASTA TYCHY „Quod discis tibi discis”.

142

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

143

Zameldowanie decyzją admnistracyjną

144

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

145

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian

146

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych oraz jego zmian

147

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)

148

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)

149

Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

150

Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego

151

Zbycie gruntu Gminy

152

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

153

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych

154

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

155

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprez zamkniętych

156

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży

157

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

158

Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży

159

Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka

160

Zgłoszenie (rejestracja) zgonu

161

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego do 70m

162

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

163

Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych

164

Zgłoszenie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, wytwarzającej pole elektromagnetyczne

165

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - oczyszczalnia ścieków

166

Zgłoszenie jubileuszu Złotych Godów

167

Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej

168

Zgłoszenie odbioru kanalizacji deszczowej

169

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych

170

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

171

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

172

Zgłoś lub cofnij zawieszenie e-dowodu dziecka lub innej osoby

173

Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego e-dowodu

174

Zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby – unieważnij dowód

175

Zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód

176

Zmiana danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

177

Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

178

Zmiana danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

179

Zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy

Powrót