menu przedmiotowe
menu podmiotowe

SPRAWY

Wyszukiwanie spraw
PDF Drukuj
Alfabetyczna lista spraw
1

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

2

Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu gminy bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy

3

Dokonanie adnotacji o VAT w dowodzie rejestracyjnym

4

Dokonanie adnotacji o zastawie rejestrowym

5

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (HAK), nauki jazdy (L), usług taksówkowych (TAXI)

6

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

7

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

8

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

9

Dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

10

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy

11

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców

12

Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka

13

Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojow alkoholowych

14

Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojow alkoholowych

15

Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy

16

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych

17

Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania

18

Likwidacja i wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji

19

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

20

Nadanie numeru porządkowego

21

Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów

22

Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m.in. służebność)

23

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

24

Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

25

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

26

Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP

27

Potwierdzenie profilu zaufanego

28

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

29

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

30

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innego inwestora

31

Przydział lokalu mieszkalnego

32

Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej

33

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach

34

Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu

35

Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium

36

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu

37

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium

38

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

39

Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

40

Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi

41

Przyznanie dodatku energetycznego

42

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

43

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

44

Rejestracja pojazdu zabytkowego

45

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie

46

Rejestracja dziennika budowy

47

Reprezentowanie interesów konsumentów

48

Rozgraniczenie nieruchomości

49

Skargi i wnioski

50

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej

51

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

52

Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

53

Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)

54

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

55

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL

56

Udostępnienie informacji geologicznej (nieodpłatne)

57

Udostępnienie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

58

Udostępnienie rejestru wyborców

59

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie kompetencji starosty i marszałka województwa

60

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

61

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

62

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

63

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób

64

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

65

Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

66

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

67

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

68

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego

69

Uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

70

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

71

Uzupełnienie wniosku - formularz

72

Wniosek o przyznanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Tychy

73

Wniosek o przyznanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Tychy

74

Wniosek o wydanie poświadczenia / referencji.

75

Wniosek zgłoszenia jubileuszu Złotych Godów

76

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu

77

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu

78

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

79

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

80

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

81

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

82

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

83

Wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej

84

Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców

85

Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 1 maja 2004 r.

86

Wydanie Karty Dużej Rodziny

87

Wydanie decyzji dotyczącej pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzowi uznanemu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub samotnego

88

Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu do środowiska

89

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

90

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

91

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

92

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

93

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

94

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

95

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

96

Wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia

97

Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia

98

Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia

99

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

100

Wydanie krajowego prawa jazdy - rozszerzenie uprawnień

101

Wydanie krajowego prawa jazdy/ pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy

102

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

103

Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

104

Wydanie opinii konserwatorskiej

105

Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości

106

Wydanie opinii o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

107

Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów

108

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

109

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

110

Wydanie pozwolenia zintegrowanego

111

Wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich)

112

Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

113

Wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji

114

Wydanie wtórnika karty pojazdu

115

Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)

116

Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)

117

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

118

Wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków

119

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

120

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

121

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

122

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

123

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

124

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

125

Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego

126

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)

127

Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem

128

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne po raz pierwszy lub rozszerzenie zakresu uprawnień

129

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

130

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

131

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta w oparciu o zawartą z nim umowę

132

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

133

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

134

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

135

Wydawanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej

136

Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 5 lat

137

Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat

138

Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat

139

Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania

140

Wydawanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji osobowo–płacowej pracowników zlikwidowanych zakładów

141

Wydawanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

142

Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o zastawie rejestrowym

143

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

144

Wymeldowanie decyzją admnistracyjną

145

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

146

Wymiana dowodu osobistego z powodu braku certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego

147

Wymiana dowodu osobistego z powodu braku możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu

148

Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności

149

Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu zawieszenia dowodu

150

Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych w dowodzie osobistym

151

Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany wizerunku twarzy

152

Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego

153

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

154

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności)

155

Wymiana praw jazdy "starego typu" na dokumenty zgodne z obowiązującym wzorem

156

Wypłata świadczeń pieniężnych za odbyte ćwiczenia wojskowe

157

Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

158

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnicznej

159

Wzór wniosku o przyznanie STYPENDIUM SAMORZĄDU MIASTA TYCHY „Quod discis tibi discis”.

160

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

161

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

162

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

163

Zameldowanie decyzją admnistracyjną

164

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

165

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian

166

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych oraz jego zmian

167

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)

168

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)

169

Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

170

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

171

Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym

172

Zbycie nieruchomości gminy w drodze przetargu

173

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

174

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych

175

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

176

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

177

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży

178

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży

179

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

180

Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży

181

Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży

182

Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka

183

Zgłoszenie (rejestracja) zgonu

184

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

185

Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowę

186

Zgłoszenie budowy: 

  1. sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV; wodociągowych; kanalizacyjnych; cieplnych; telekomunikacyjnych;
  2. wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2
187

Zgłoszenie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, wytwarzającej pole elektromagnetyczne

188

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - oczyszczalnia ścieków

189

Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej

190

Zgłoszenie odbioru kanalizacji deszczowej

191

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych

192

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

193

Zgłoszenie wpisu oraz zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

194

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z poza granicy

195

Zgłoszenie zamiaru budowy

196

Zgłoszenie zmian niepowodujących zmian treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

197

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

198

Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego

199

Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

200

Zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy

201

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

202

Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

203

Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

204

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

205

Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)