Tyskie krajobrazy

Wyszukiwanie spraw

Alfabetyczna lista spraw
1

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

2

Aktywacja lub dezaktywacja konta na portalu "eUrząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" oraz aktualizacja danych

3

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

4

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

5

Dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

6

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy

7

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców

8

Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka

9

Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojow alkoholowych

10

Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy

11

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych

12

Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania

13

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

14

Likwidacja i wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji

15

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

16

Nadanie numeru porządkowego

17

Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów

18

Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m.in. służebność)

19

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

20

Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

21

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

22

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

23

Patronat Prezydenta Miasta Tychy

24

Potwierdzenie, przedłużenie i unieważnienie profilu zaufanego

25

Pozwolenie na rozbiórkę

26

Przekaż (zmień/ usuń) swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych

27

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

28

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

29

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

30

Przydział lokalu mieszkalnego

31

Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej

32

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach

33

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu

34

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium

35

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

36

Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

37

Przyjęcie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu

38

Przyjęcie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium

39

Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi

40

Przyznanie dodatku energetycznego

41

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

42

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

43

Rejestracja jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m

44

Rejestracja dziennika budowy

45

Rozgraniczenie nieruchomości

46

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów - Poradnictwo konsumenckie i informacja prawna

47

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów - Występowanie do przedsiębiorców

48

Skargi i wnioski

49

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej

50

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

51

Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

52

Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)

53

Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

54

Udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości

55

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL

56

Udostępnienie informacji geologicznej (nieodpłatne)

57

Udostępnienie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny - MAPY

58

Udostępnienie rejestru wyborców

59

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie kompetencji starosty i marszałka województwa

60

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

61

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

62

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

63

Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

64

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

65

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

66

Uzupełnienie wniosku - formularz

67

Uzyskaj dane innej osoby z Rejestru Dowodów Osobistych

68

Uzyskaj dowód osobisty

69

Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

70

Wniosek Zgłoszenie jubileuszu Złotych Godów

71

Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

72

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

73

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych

74

Wniosek o wydanie odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

75

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

76

Wniosek o wydanie poświadczenia / referencji.

77

Wniosek o zrzeczenie się praw do odwołania

78

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu

79

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

80

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

81

Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od mieszkańców

82

Wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej

83

Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców

84

Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 1 maja 2004 r.

85

Wydanie Karty Dużej Rodziny

86

Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu do środowiska

87

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

88

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

89

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

90

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

91

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

92

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

93

Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia

94

Wydanie krajowego prawa jazdy

95

Wydanie krajowego prawa jazdy - rozszerzenie uprawnień

96

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

97

Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

98

Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości

99

Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów

100

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

101

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

102

Wydanie pozwolenia zintegrowanego

103

Wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich)

104

Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

105

Wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji

106

Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

107

Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

108

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

109

Wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków

110

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

111

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

112

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

113

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

114

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

115

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

116

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

117

Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego

118

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)

119

Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem

120

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne po raz pierwszy lub rozszerzenie zakresu uprawnień

121

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

122

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

123

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

124

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

125

Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania

126

Wydawanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji osobowo–płacowej pracowników zlikwidowanych zakładów

127

Wydawanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

128

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

129

Wymeldowanie decyzją admnistracyjną

130

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

131

Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego

132

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

133

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności)

134

Wymiana praw jazdy "starego typu" na dokumenty zgodne z obowiązującym wzorem

135

Wypłata świadczeń pieniężnych za odbyte ćwiczenia wojskowe

136

Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

137

Wyrejestrowanie pojazdu

138

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnicznej

139

Wzór wniosku o przyznanie STYPENDIUM SAMORZĄDU MIASTA TYCHY „Quod discis tibi discis”.

140

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

141

Zameldowanie decyzją admnistracyjną

142

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

143

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian

144

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych oraz jego zmian

145

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)

146

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)

147

Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

148

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

149

Zbycie gruntu Gminy

150

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

151

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych

152

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

153

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprez zamkniętych

154

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży

155

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

156

Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży

157

Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka

158

Zgłoszenie (rejestracja) zgonu

159

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

160

Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych

161

Zgłoszenie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, wytwarzającej pole elektromagnetyczne

162

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - oczyszczalnia ścieków

163

Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej

164

Zgłoszenie odbioru kanalizacji deszczowej

165

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych

166

Zgłoszenie wpisu oraz zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

167

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

168

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

169

Zgłoś lub cofnij zawieszenie e-dowodu dziecka lub innej osoby

170

Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego e-dowodu

171

Zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby – unieważnij dowód

172

Zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód

173

Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

174

Zmiana danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

175

Zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy

176

Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

177

Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)

Powrót