Tyskie krajobrazy

Rejestr zbiorów danych osobowych - Archiwum

Lista zbiorów
Nazwa zbioru danych osobowych Wydział

3+ LICZNA RODZINA

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

AKTYWNI 60+

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

APLIKACJA DO OBSŁUGI STRAŻY MIEJSKIEJ SUMPRO

Straż Miejska

BAZA OSÓB OTRZYMUJĄCYCH DIETY Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH

Wydział Księgowości

CZYNNOŚCI MKRPA W STOSUNKU DO OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

DOKUMENTACJA DOTYCZACA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z DOWODAMI OSOBISTYMI

Wydział Spraw Obywatelskich

DOKUMENTY APLIKACYJNE POSZUKUJĄCYCH PRACĘ

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia

EWIDENCJA DECYZJI W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONY

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

EWIDENCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA DOCHODÓW GMINY TYCHY

Wydział Księgowości

EWIDENCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU TYCHY

Wydział Księgowości

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Wydział Geodezji

EWIDENCJA KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydział Komunikacji

EWIDENCJA KART WĘDKARSKICH

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

EWIDENCJA KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wydział Spraw Obywatelskich

EWIDENCJA MANDATÓW KARNYCH KREDYTOWANYCH

Straż Miejska

EWIDENCJA NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA

Wydział Gospodarki Lokalowej

EWIDENCJA NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH ZASOBY KOMUNALNE GMINY MIASTA TYCHY WYSTĘPUJĄCYCH O WYKUP

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

EWIDENCJA NAJEMCÓW LOKALI UŻYTKOWYCH

Wydział Gospodarki Lokalowej

EWIDENCJA OSÓB PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU ROLNIKÓW

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

EWIDENCJA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY

Wydział Gospodarki Lokalowej

EWIDENCJA PODATNIKÓW PODATKU LEŚNEGO

Wydział Podatków i Opłat

EWIDENCJA PODATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Wydział Podatków i Opłat

EWIDENCJA PODATNIKÓW PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wydział Podatków i Opłat

EWIDENCJA PODATNIKÓW PODATKU ROLNEGO

Wydział Podatków i Opłat

EWIDENCJA POZWOLEŃ NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

EWIDENCJA SKARG I WNIOSKÓW

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia

EWIDENCJA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

Wydział Spraw Obywatelskich

EWIDENCJA ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH PODLEGAJACYCH REJESTRACJI

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE GMINY

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

KANDYDACI ORAZ OSOBY ZGŁASZAJĄCE I POPIERAJĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY OSIEDLA - JEDNOSTKI POMOCNICZEJ MIASTA

Wydział Obsługi Rady Miasta

KATALOG WIERZYCIELI SKARBU PAŃSTWA (MIENIE ZABUŻAŃSKIE)

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI MIASTA TYCHY

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia

MANDATY KARNE KREDYTOWE

Wydział Budżetu i Księgowości

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

OPERAT ROBÓT GEODEZYJNYCH

Wydział Geodezji

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, ZEZNANIA PODATKOWE PIT I EWIDENCJA

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

PETYCJE

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia

PŁATNICY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

PROFIL ZAUFANY ePUAP W TYCHACH

Wydział Spraw Obywatelskich

REJESTR MIESZKAŃCÓW MIASTA TYCHY

Wydział Spraw Obywatelskich

REJESTR OPŁAT

Wydział Podatków i Opłat

REJESTR OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Wydział Geodezji

REJESTR OSÓB POSZUKIWANYCH PRZEZ POLICJĘ

Wydział Spraw Obywatelskich

REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (W TYM PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO)

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia

REJESTR ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW, KTÓRZY ZAMELDOWALI SIĘ NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY NA TERENIE MIASTA TYCHY

Wydział Spraw Obywatelskich

REJESTR ZEZWOLEŃ NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

REJESTRACJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Wydział Komunikacji

REJESTRACJA PRZEWOŹNIKÓW

Wydział Komunikacji

REJESTRACJA STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego

REJESTRACJA, KWALIFIKACJA WOJSKOWA W MIEŚCIE TYCHY

Wydział Spraw Obywatelskich

SŁOWNIK MIESZKAŃCÓW DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wydział Działalności Gospodarczej

SMS-OWY SYSTEM INFORMACYJNY MIASTA TYCHY

Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą

SMWM TYCHY

Straż Miejska

SPRAWY Z ZAKRESU OCHRONY KONSUMENTÓW

Miejski Rzecznik Konsumentów

SYSTEM INFORMACJI O TERENIE - SIT MIASTA TYCHY

Wydział Geodezji

SYSTEM KANCELARIA

Wydział Budownictwa

SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW I SPRAW

Wydział Administracyjny

SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW ADMINISTRACYJNYCH SOWA 2

Wydział Budownictwa

SYSTEM ROZLICZANIA TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH TAXI+

Wydział Podatków i Opłat

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW I DZIERŻAWA GRUNTÓW GMINY MIASTA TYCHY

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

ZAWIADOMIENIE O NADANIU ADRESÓW NA TERENIE MIASTA

Wydział Geodezji

ZBIÓR DANYCH OSÓB WYKONUJĄCYCH UMOWY CYWILNO-PRAWNE

Wydział Księgowości

ZBIÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W TYCHACH

Wydział Obsługi Rady Miasta

ZBIÓR ZGŁOSZEŃ ROBÓT ORAZ DZIENNIK ZAMÓWIEŃ NA MATERIAŁY ZASOBU

Wydział Geodezji

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wydział Działalności Gospodarczej

ZGŁOSZENIA MIESZKAŃCÓW - USTERKI W MIEŚCIE

Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą

ZMIANA IMION I NAZWISK MIESZKAŃCÓW MIASTA TYCHY

Urząd Stanu Cywilnego
Powrót