Tyskie krajobrazy

Prezydent

Prezydent Miasta (P )
Kadencja 2014 - 2018
Symbol P
Kategoria Prezydent
Stanowisko Prezydent Miasta
Tytuł naukowy mgr inż.
Imię Andrzej
Nazwisko Dziuba
Telefon (32) 776 - 32 - 08
Fax (32) 776 - 32 - 38
E-mail sekretariat@umtychy.pl
Zdjęcie Prezydent Miasta Andrzej Dziuba
Informacje dodatkowe

Kompetencje i zadania Prezydenta Miasta określają ustawy oraz Statut Miasta Tychy. W ramach przypisanych kompetencji Prezydent:
1) powołuje Zastępców  i  powierza im prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu,
2) kieruje Urzędem poprzez wydawanie:
a) zarządzeń - przepisy do stałego przestrzegania , bądź stałego lub terminowego wykonania,
b) pism okólnych - przepisy o charakterze informacyjno - przypominającym,
c) regulaminów - przepisy proceduralne o charakterze stałym , określające zasady i tryb postępowania,
d) instrukcji - przepisy proceduralne o charakterze stałym , określające tryb postępowania,
e) poleceń służbowych (pisemne) - przepisy ustalające terminowe wykonanie,
f) innych decyzji kierowniczych,
3) upoważnia swoich Zastępców i innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
4) tworzy i znosi komisje i zespoły jako organy pomocniczo - opiniodawczo - doradcze
o charakterze stałym lub doraźnym , określając cel powołania , nazwę  , skład osobowy , zakres i tryb ich działania oraz zasady ich obsługi.
5) w przypadku realizacji zadań Miasta wykraczających poza merytoryczne zakresy działania wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta lub w przypadku realizacji zadań o dużym stopniu złożoności wymagających współpracy z wieloma podmiotami może powołać Pełnomocnika.

Prezydent  jest kierownikiem Urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji, straży  i Powiatowego Urzędu Pracy.
Sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży i  Powiatowego Urzędu Pracy :
a) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek w trybie określonym odrębnymi przepisami,
b) zatwierdza programy ich działania,
c) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek,
d) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
e) zleca przeprowadzenie kontroli.

Sprawozdania z działalności
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRedaktor Naczelny BIP
Osoba wprowadzająca informacjęChmielowiec Katarzyna
Data wytworzenia informacji2014-11-27
  1. 2014-11-27 11:21:02 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót