Tyskie krajobrazy

Wyszukiwanie spraw

Sprawy w kategorii "Pozostałe"
1

Aktywacja lub dezaktywacja konta na portalu "eUrząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" oraz aktualizacja danych

2

Dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

3

Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka

4

Likwidacja i wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji

5

Likwidacja i wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

6

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

7

Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

8

Potwierdzenie, przedłużenie i unieważnienie profilu zaufanego

9

Przekaż (zmień/ usuń) swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych

10

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach

11

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

12

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów - Poradnictwo konsumenckie i informacja prawna

13

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów - Występowanie do przedsiębiorców

14

Skargi i wnioski

15

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

16

Udostępnienie danych z Centralnego Rejestru Wyborców

17

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

18

Wniosek o przyznanie patronatu

19

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych

20

Wniosek o wydanie poświadczenia / referencji.

21

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

22

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

23

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

24

Wpis obywatela polskiego do Centralnego  Rejestru  Wyborców – ujęcie w stałym obwodzie głosowania 

25

Wydanie Karty Dużej Rodziny

26

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

27

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

28

Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

29

Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów

30

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

31

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

32

Wydawanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji osobowo–płacowej pracowników zlikwidowanych zakładów

33

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

34

Wzór wniosku o przyznanie STYPENDIUM SAMORZĄDU MIASTA TYCHY „Quod discis tibi discis”.

35

Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

36

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych

37

Zgłoszenie jubileuszu Złotych Godów

38

Zmiana danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

39

Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Powrót