Tyskie krajobrazy

Wyszukiwanie spraw

Sprawy w kategorii "Pozostałe"
1

Aktywacja lub dezaktywacja konta na portalu "eUrząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" oraz aktualizacja danych

2

Dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

3

Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka

4

Likwidacja i wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji

5

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

6

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

7

Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

8

Patronat Prezydenta Miasta Tychy

9

Potwierdzenie, przedłużenie i unieważnienie profilu zaufanego

10

Przekaż (zmień/ usuń) swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych

11

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach

12

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

13

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów - Poradnictwo konsumenckie i informacja prawna

14

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów - Występowanie do przedsiębiorców

15

Skargi i wnioski

16

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

17

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL

18

Udostępnienie rejestru wyborców

19

Wniosek Zgłoszenie jubileuszu Złotych Godów

20

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych

21

Wniosek o wydanie poświadczenia / referencji.

22

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

23

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

24

Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców

25

Wydanie Karty Dużej Rodziny

26

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

27

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

28

Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

29

Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów

30

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

31

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

32

Wydawanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji osobowo–płacowej pracowników zlikwidowanych zakładów

33

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnicznej

34

Wzór wniosku o przyznanie STYPENDIUM SAMORZĄDU MIASTA TYCHY „Quod discis tibi discis”.

35

Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

36

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych

37

Zgłoszenie wpisu oraz zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

38

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

39

Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Powrót