Tyskie krajobrazy

Wyszukiwanie spraw

Sprawy w kategorii "Pozostałe"
1

Aktywacja lub dezaktywacja konta na portalu "eUrząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" oraz aktualizacja danych

2

Dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

3

Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka

4

Likwidacja i wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji

5

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

6

Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

7

Patronat Prezydenta Miasta Tychy

8

Potwierdzenie, przedłużenie i unieważnienie profilu zaufanego

9

Przekaż (zmień/ usuń) swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych

10

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach

11

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

12

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów - Poradnictwo konsumenckie i informacja prawna

13

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów - Występowanie do przedsiębiorców

14

Skargi i wnioski

15

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

16

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL

17

Udostępnienie rejestru wyborców

18

Wniosek Zgłoszenie jubileuszu Złotych Godów

19

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych

20

Wniosek o wydanie poświadczenia / referencji.

21

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

22

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

23

Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców

24

Wydanie Karty Dużej Rodziny

25

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

26

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

27

Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

28

Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów

29

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

30

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

31

Wydawanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji osobowo–płacowej pracowników zlikwidowanych zakładów

32

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

33

Wzór wniosku o przyznanie STYPENDIUM SAMORZĄDU MIASTA TYCHY „Quod discis tibi discis”.

34

Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

35

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych

36

Zgłoszenie wpisu oraz zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

37

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

38

Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Powrót