Tyskie krajobrazy

Wyszukiwanie spraw

Sprawy w kategorii "Środowisko"
1

Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania

2

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

3

Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi

4

Udostępnienie informacji geologicznej (nieodpłatne)

5

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie kompetencji starosty i marszałka województwa

6

Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od mieszkańców

7

Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu do środowiska

8

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

9

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

10

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

11

Wydanie pozwolenia zintegrowanego

12

Wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji

13

Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem

14

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

15

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

16

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

17

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian

18

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych oraz jego zmian

19

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

20

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

21

Zgłoszenie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, wytwarzającej pole elektromagnetyczne

22

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - oczyszczalnia ścieków

23

Zgłoszenie odbioru kanalizacji deszczowej

Powrót