Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XLI/845/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2014

2

UCHWAŁA NR XLI/842/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014  r. zmieniająca uchwałę Nr IX/170/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gminnych

3

UCHWAŁA NR XLI/840/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rymarskiej i Jaroszowickiej w Tychach

4

UCHWAŁA NR XLI/836/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów

5

UCHWAŁA NR XLI/835/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

6

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

7

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

8

UCHWAŁA NR  XLI/831/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r.  w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

9

UCHWAŁA NR XLI/829/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Karolina”

Powrót