Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXXIX/811/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/611/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2

Obwieszczenie RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/610/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

3

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/608/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

4

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/475/12 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - użytku ekologicznego „Mały Lasek” położonego w rejonie osiedla „Z-1” przy ul. Sikorskiego w Tychach

5

UCHWAŁA NR XXXIX/807/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2014

6

UCHWAŁA NR XXXIX/806/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy

7

UCHWAŁA NR  XXXIX/798/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r.  w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

8

UCHWAŁA NR XXXIX/796/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/515/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania

9

UCHWAŁA NR XXXVIII/780/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

10

UCHWAŁA NR  XXXVIII/778/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

Powrót