Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2010 - 2014
1

Uchwała Nr XLVI/954/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie regulaminu płatnych parkingów wielopoziomowych typu „parkuj i jedź” („park&ride”) w Tychach.

2

Uchwała Nr XLVI/953/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony  parking strzeżony i ich parkowanie.

3

Uchwała Nr XLVI/952/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych w organizowanym przez Miasto Tychy gminnym regularnym przewozie osób i bagażu podręcznego.

4

Uchwała Nr XLVI/951/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy.

5

Uchwała Nr XLVI/943/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w statucie Teatru Małego w Tychach.

6

Uchwała Nr XLVI/941/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

7

Uchwała Nr XLVI/936/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

8

Uchwała Nr XLVI/931/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Tychy.

9

Uchwała Nr XLVI/930/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tychy.

10

Uchwała Nr XLVI/929/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Tychy lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

11

Uchwała Nr XLVI/926/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania Tyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Powrót