Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXV/565/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

2

UCHWAŁA NR XXV/564/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3

UCHWAŁA NR XXV/563/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.

4

UCHWAŁA NR XXV/562/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi.

5

UCHWAŁA NR XXV/561/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6

UCHWAŁA NR XXV/560/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi.

7

UCHWAŁA NR XXV/559/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

8

UCHWAŁA NR  XXV/556/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

9

UCHWAŁA NR XXV/555/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

10

UCHWAŁA NR  XXV/ 551/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r.  w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.

11

UCHWAŁA  Nr XXV/549/12 Rady  Miasta  Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r.  w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013 rok.

12

UCHWAŁA NR XXV/546/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/523/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Powrót