Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR IV/47/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród miasta Tychy w związku z osiągnięciami w działalności sportowej oraz ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

2

UCHWAŁA NR IV/46/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy

3

UCHWAŁA NR IV/35/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia kierowników niektórych miejskich jednostek organizacyjnych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym

4

UCHWAŁA NR IV/34/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji z budżetu miasta Tychy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

5

UCHWAŁA Nr IV/33/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XL/897/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Tychy lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

6

UCHWAŁA Nr IV/32/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLVIII/1075/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2011 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy.

7

UCHWAŁA NR IV/ 23 /11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011 rok

Powrót