Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR LI/941/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap VI

2

UCHWAŁA NR LI/940/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Urbanowickiej, Oświęcimskiej i Głównej w Tychach

3

UCHWAŁA NR LI/939/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

4

UCHWAŁA NR LI/938/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/173/2019 Rady Miasta Tychy w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Lider zawodu” dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Lider zawodu”

5

UCHWAŁA NR LI/937/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2023/2024

6

UCHWAŁA NR LI/935/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r.

Powrót