Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XL/768/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn: „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach”- Etap II współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste powietrze, Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs

2

UCHWAŁA NR XL/767/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn: „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach”- Etap I współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste powietrze, Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs

3

UCHWAŁA NR XL/765/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejewskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach – etap II

4

UCHWAŁA NR XL/764/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Spokojnej i ul. Długiej w Tychach

5

UCHWAŁA NR XL/763/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Frycza-Modrzewskiego, ul. Beskidzkiej, linii kolejowej i kompleksu leśnego w Tychach

6

UCHWAŁA NR XL/759/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy nr XV/314/20 z 27 lutego 2020 roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży z tytułu zbycia przyległej nieruchomości gruntowej

7

UCHWAŁA NR XL/757/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023

8

UCHWAŁA NR XL/756/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Tychy do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców w roku szkolnym 2022/2023

9

UCHWAŁA NR XL/754/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r.

Powrót