Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XLV/854/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2023.

2

UCHWAŁA NR XLV/853/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie  regulaminu Centrum Przesiadkowego typu „parkuj i jedź” (park&ride”) u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji w Tychach.

3

UCHWAŁA NR XLV/852/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/339/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ze zm.).

4

UCHWAŁA NR XLV/851/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy (ze zm.).

5

UCHWAŁA NR XLV/850/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach realizacji projektu „STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.

6

UCHWAŁA NR XLV/842/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego do przewozu dziecka / ucznia z niepełnosprawnością oraz rodzica do przedszkola / szkoły.

7

UCHWAŁA NR XLV/837/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r.

Powrót