Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XLIV/835/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/578/21 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR XLIV/834/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/451/20 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

3

UCHWAŁA NR XLIV/833/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap V

4

UCHWAŁA NR XLIV/832/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla N pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Dmowskiego i ul. Nałkowskiej w Tychach

5

UCHWAŁA NR XLIV/831/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/742/22 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych, prowadzonych przez Miasto Tychy, do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

6

UCHWAŁA NR XLIV/830/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

7

UCHWAŁA NR XLIV/828/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

8

UCHWAŁA NR XLIV/826/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Tychy

9

UCHWAŁA NR XLIV/825/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie gminy Tychy

10

UCHWAŁA NR XLIV/822/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r.

Powrót