Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XXIX/582/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy nr XXII/452/20 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021

2

UCHWAŁA NR XXIX/579/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2021-2026

3

UCHWAŁA NR XXIX/578/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR XXIX/577/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Tychy do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców w roku szkolnym 2021/2022

5

UCHWAŁA NR XIX/576/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022

6

UCHWAŁA NR XXIX/574/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Tychy

7

UCHWAŁA NR XXIX/572/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021r.

Powrót