Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XXVI/537/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2021.

2

UCHWAŁA NR XXVI/536/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2021

3

UCHWAŁA NR XXVI/533/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR XXVI/532/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy

5

UCHWAŁA NR XXVI/528/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii kolejowej nr 179 w Tychach

6

UCHWAŁA NR XXVI/524/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.

7

UCHWAŁA NR XXVI/522/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/825/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Powrót