Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XXXIII/643/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Tychy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

2

UCHWAŁA NR XXXIII/642/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

3

UCHWAŁA NR XXXIII/641/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXII/451/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

4

UCHWAŁA NR XXXIII/639/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/578/21 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy

5

UCHWAŁA NR XXXIII/626/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.

Powrót