Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XXIV/492/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

2

UCHWAŁA NR XXIV/490/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXII/451/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

3

UCHWAŁA NR XXIV/489/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i Armii Krajowej – etap I

4

UCHWAŁA NR XXIV/477/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIII/711/17 Rady Miasta Tychy z dnia  19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta  Tychy dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

5

UCHWAŁA NR XXIV/476/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

6

UCHWAŁA NR XXIV/475/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową

7

UCHWAŁA NR XXIV/473/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.

Powrót