Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XVI/347/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2020

2

UCHWAŁA NR XVI/346/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR XVI/345/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4

UCHWAŁA NR XVI/344/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5

UCHWAŁA NR XVI/343/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

6

UCHWAŁA NR XVI/342/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

7

UCHWAŁA NR XVI/341/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8

UCHWAŁA NR XVI/340/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności

9

UCHWAŁA NR XVI/339/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10

UCHWAŁA NR XVI/338/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

11

UCHWAŁA NR XVI/336/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania

12

UCHWAŁA NR XVI/332/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Wierzbowej

13

UCHWAŁA NR XVI/331/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Szkolnej

14

UCHWAŁA NR XVI/330/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

15

UCHWAŁA NR XVI/328/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ustalenia ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej na rzecz najemców

16

UCHWAŁA NR XVI/327/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

17

UCHWAŁA NR XVI/326/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, ponoszonej przez rodziców oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno -
opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej ponoszonej przez miasto Tychy, do której zwrotu zobowiązani są rodzice

18

UCHWAŁA NR XVI/323/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

Powrót