Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XV/319/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta Tychy inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR XV/318/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2020

3

UCHWAŁA NR XV/315/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/108/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tychy w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

4

UCHWAŁA NR XV/314/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży z tytułu zbycia przyległej nieruchomości gruntowej

5

UCHWAŁA NR XV/313/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ustalenia ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej na rzecz najemców

6

UCHWAŁA NR XV/312/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów oraz kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tychach

7

UCHWAŁA NR XV/311/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I

8

UCHWAŁA NR XV/310/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/60/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy

9

UCHWAŁA NR XV/308/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

10

UCHWAŁA NR XV/307/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych zmienionej Uchwałą NR XXIV/414/16 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zmienionej Uchwałą NR V/102/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych zmienionej Uchwałą NR XXIV/414/16 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

11

UCHWAŁA NR XV/305/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

12

UCHWAŁA NR XV/304/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

13

UCHWAŁA NR XV/302/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/43/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy

14

UCHWAŁA NR XV/300/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

Powrót