Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR IX/190/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy”.

2

UCHWAŁA NR IX/184/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Edukacji, Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach.

3

UCHWAŁA NR IX/183/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nad Jeziorem oraz północno-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach – etap I.

4

UCHWAŁA NR IX/179/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Żorskiej.

5

UCHWAŁA NR IX/178/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r.w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ul. Żorskiej.

6

UCHWAŁA NR IX/177/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Leszczynowej.

7

UCHWAŁA NR IX/176/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.

8

UCHWAŁA NR IX/175/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

9

UCHWAŁA NR IX/174/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”.

10

UCHWAŁA NR IX/173/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Lider  zawodu” dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Lider  zawodu”.

11

UCHWAŁA NR IX/172/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020.

12

UCHWAŁA NR IX/170/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/711/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

13

UCHWAŁA NR IX/167/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

14

UCHWAŁA NR IX/160/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Powrót