Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR V/109/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tychy do roku 2022”.

2

UCHWAŁA NR V/108/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tychy w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

3

UCHWAŁA NR V/104/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

4

UCHWAŁA NR V/103/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

5

UCHWAŁA NR V/102/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych zmienionej Uchwałą NR XXIV/414/16 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

6

UCHWAŁA NR V/99/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

7

UCHWAŁA NR V/93/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Suble-Glinka”.

8

UCHWAŁA NR V/92/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Stare Tychy”.

9

UCHWAŁA NR V/91/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Glinka 1”.

10

UCHWAŁA NR V/90/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Anna”.

Powrót