Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XIII/271/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/289/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ze zm.)

2

UCHWAŁA NR XIII/270/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/288/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi (ze zm.)

3

UCHWAŁA NR XIII/266/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondo Myśliwskie rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Myśliwskiej z ulicą Legionów Polskich w Tychach

4

UCHWAŁA NR XIII/265/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Batorego 57 i Filii Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Edukacji 11 w Tychach

5

UCHWAŁA NR XIII/263/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/54/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

6

UCHWAŁA NR XIII/252/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/160/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach

7

UCHWAŁA NR XIII/251/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Tychy

8

UCHWAŁA NR XIII/250/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/43/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy

9

UCHWAŁA NR XIII/246/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

10

UCHWAŁA NR XIII/244/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

Powrót