Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR III/63/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019

2

UCHWAŁA NR III/61/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego w Tychach - etap I

3

UCHWAŁA NR III/60/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, na obszarze miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR III/54/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

5

UCHWAŁA NR III/52/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 – moduł  dla dzieci i młodzieży, moduł dla osób dorosłych

6

UCHWAŁA NR III/48/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie  "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Tychach"

7

UCHWAŁA NR III/47/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie  "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Tychach"

8

UCHWAŁA NR III/43/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy

9

UCHWAŁA NR III/42/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy

10

UCHWAŁA NR III/41/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019 rok

11

UCHWAŁA NR III/37/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

12

UCHWAŁA NR III/36/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (ze zm.)

Powrót