Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1022/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1017/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/659/2001 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zasad korzystania z obszarów zieleni miejskiej położonych na terenie miasta Tychy (zmienionej uchwałą Nr 0150/XLIX/935/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku)

3

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1016/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie miasta Tych

4

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1015/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

5

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1012/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2010/2011

6

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1010/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/745/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów

7

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1009/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/744/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

8

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1006/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

9

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1005/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Tychy

10

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1004/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Powrót