Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR L/844/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta Tychy inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR L/836/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR L/835/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLIX/810/18 Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. dotyczącej przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018/20

4

UCHWAŁA NR L/832/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/416/16 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Tychy pn. „Lider zawodu” dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Miasta Tychy pn. „Lider zawodu”

5

UCHWAŁA NR L/831/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy, realizowane przez Gminę Miasta Tychy w ramach projektu „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

6

UCHWAŁA NR L/827/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

7

UCHWAŁA NR L/825/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

8

UCHWAŁA NR L/824/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/802/18 Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla miasta Tychy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.

9

UCHWAŁA NR L/823/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Tychy odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

10

UCHWAŁA NR L/821/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Z”

Powrót