Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XLIX/815/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Starokościelnej, Jaworowej oraz Alei Bielskiej i Potoku Tyskiego w Tychach

2

UCHWAŁA NR XLIX/814/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Bielskiej i ulicy Władysława Sikorskiego w Tychach

3

UCHWAŁA NR XLIX/813/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy nr XXIV/423/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi

4

UCHWAŁA NR XLIX/810/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018/2019

5

UCHWAŁA NR XLIX/809/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/523/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

6

UCHWAŁA NR XLIX/808/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/415/16 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w mieście Tychy

7

UCHWAŁA NR XLIX/807/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/416/16 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Tychy pn. „Lider zawodu” dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Miasta Tychy pn. „Lider zawodu”

8

UCHWAŁA NR XLIX/804/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

9

UCHWAŁA NR XLIX/802/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla miasta Tychy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych

Powrót