Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XLVI/767/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/319/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR XLVI/766/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/290/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r.w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

3

UCHWAŁA NR XLVI/765/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/289/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4

UCHWAŁA NR XLVI/764/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/288/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5

UCHWAŁA NR XLVI/762/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/247/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6

UCHWAŁA NR XLVI/761/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/245/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7

UCHWAŁA NR XLVI/760/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/750/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2018 r.  w sprawie uchylenia Uchwały nr XII/178/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

8

UCHWAŁA NR XLVI/755/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

9

UCHWAŁA NR XLVI/753/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

10

UCHWAŁA NR XLVI/752/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na okręgi wyborcze

Powrót