Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XLIV/735/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/319/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.

2

UCHWAŁA NR XLIV/734/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/247/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3

UCHWAŁA NR XLIV/728/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach.

4

UCHWAŁA NR XLIV/725/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu  otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowany jest oddział przedszkolny oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

5

UCHWAŁA NR XLIV/724/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów .

6

UCHWAŁA NR XLIV/723/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria naboru oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, w przypadku dysponowania przez szkoły wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół.

7

UCHWAŁA NR XLIV/719/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

8

Obwieszczenie Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta Tychy.

Powrót