Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XLI/678/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

2

UCHWAŁA NR XLI/674/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2018-2022

3

UCHWAŁA NR XLI/673/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/951/2014 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR XLI/668/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tychy

5

UCHWAŁA NR XLI/667/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

6

UCHWAŁA NR XLI/666/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Tychy lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

7

UCHWAŁA NR XLI/664/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

Powrót