Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXIV/427/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/219/15 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2015 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefach płatnego parkowania

2

UCHWAŁA NR XXIV/426/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Tychy, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

3

UCHWAŁA NR XXIV/423/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi

4

UCHWAŁA NR XXIV/417/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/367/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie „Miejskie Centrum Oświaty w Tychach” i nadaniu jej statutu

5

UCHWAŁA NR XXIV/416/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Tychy pn. „Lider  zawodu” dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Miasta Tychy pn. „Lider zawodu”

6

UCHWAŁA NR XXIV/414/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

7

UCHWAŁA NR XXIV/409/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

Powrót