Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXII/404/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy.

2

UCHWAŁA NR XXII/402/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Chłodniczej, Browarowej, Potoku Wilkowyjskiego i linii kolejowej w Tychach.

3

UCHWAŁA NR XXII/401/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap I.

4

UCHWAŁA NR XXII/395/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2016/2017.

5

UCHWAŁA NR XXII/391/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLIV/987/10 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2010 r.  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

6

UCHWAŁA NR XXII/390/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XLVIII/908/06  Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy.

7

UCHWAŁA NR XXII/389/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu oświaty.

8

UCHWAŁA NR XXII/388/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

9

UCHWAŁA NR XXII/387/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/VII/174/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

10

UCHWAŁA NR XXII/386/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr  XIX/413/12  Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”.

11

UCHWAŁA NR XXII/384/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

12

UCHWAŁA NR XXII/380/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i przyjęcia statutu.

Powrót