Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XVIII/319/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR XVIII/316/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad i warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe

3

UCHWAŁA NR XVIII/313/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Zwierzynieckiej w Tychach

4

UCHWAŁA NR XVIII/312/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Wilczej

5

UCHWAŁA NR XVIII/311/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Szkolnej

6

UCHWAŁA NR XVIII/310/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

7

UCHWAŁA NR XVIII/305/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria naboru oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum, w przypadku dysponowania przez gimnazja wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół

8

UCHWAŁA NR XVIII/303/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach

9

UCHWAŁA NR XVIII/300/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

10

UCHWAŁA NR XVIII/297/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

11

UCHWAŁA NR XVIII/295/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

12

UCHWAŁA NR XVIII/304/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria naboru oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, w przypadku dysponowania przez szkoły wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół

Powrót