Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XII/178/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

2

UCHWAŁA NR XII/177/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/611/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z późn. zm.)

3

UCHWAŁA NR XII/176/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/610/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy (z późn. zm.)

4

UCHWAŁA NR XII/174/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap II

5

UCHWAŁA NR XII/165/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2015/2016

6

UCHWAŁA NR XII/162/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

7

UCHWAŁA NR XII/161/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym, wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.

8

UCHWAŁA NR XII/156/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Stare Tychy"

9

UCHWAŁA NR XII/155/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Karolina"

10

UCHWAŁA NR XII/154/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Anna"

Powrót