Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR VII/105/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/611/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z późn. zm.)

2

UCHWAŁA NR VII/104/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/610/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy (z późn. zm.)

3

UCHWAŁA NR VII/103/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR VII/91/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Tychach

5

UCHWAŁA NR VII/88/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI /836/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów

6

UCHWAŁA NR VII/87/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na zajęcia organizowane w publicznych młodzieżowych domach kultury w Tychach oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

7

UCHWAŁA NR VII/84/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

8

UCHWAŁA NR VII/82/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

9

UCHWAŁA NR VII/81/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/515/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania

Powrót