Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XV/247/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2

UCHWAŁA NR XV/246/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3

UCHWAŁA NR XV/245/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4

UCHWAŁA NR XV/244/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

5

UCHWAŁA NR XV/243/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

6

UCHWAŁA NR XV/242/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Tychy do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

7

UCHWAŁA NR XV/241/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/219/15 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2015 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefach płatnego parkowania

8

UCHWAŁA NR XV/221/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

Powrót