Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/331/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/330/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/329/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2014r. w sprawie wyznaczenia jednostek Gminy Tychy do udziału we wspólnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolniej ręki na dystrybucję energii elektrycznej w latach 2015-2017

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/327/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/99/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 06 maja 2011 r. w sprawie organizacji Zespołu organizacyjno – finansowego ds. realizacji Podprojektu nr 2 – część tyska i uczestnictwa w strukturach Jednostki Realizującej Projekt Tramwajów Śląskich S.A. dla Projektu pod nazwą „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/326/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/242/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania projektem pod nazwą „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020+” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/325/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/324/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres do 3 lat

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/323/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/322/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia zasad wydzielania z mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne.

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/321/14 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Stoczniowców’70, Jeżynowej, Borowej, Rydla i Parku Suble w Tychach

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/320/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/319/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/318/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Tychy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/317/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego garażu nr 47 położonego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/316/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych oraz trybu postępowania obowiązującego przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/315/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 września 2014 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/314/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres do 3 lat.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/313/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Serdecznej

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/312/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/311/14 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 16 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Barona, Budowlanych i Begonii oraz linią kolejową w Tychach

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/310/14 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 16 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do powtórnie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/309/14 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 16 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/308/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania projektu Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Tychy na lata 2015 - 2018

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/307/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Tychy

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/306/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na  2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

26

ZARZĄDZENIE Nr 0050/305/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/304/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 września 2014 w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 0050/57/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 lutego 2012 r., w sprawie zasad i terminów przekazywania środków budżetowych na wydatki jednostek organizacyjnych gminy. 

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/303/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy na okres do 3 lat

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/302/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Mysłowickiej

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/301/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  10 września 2014 r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonych w Tychach

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/300/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/299/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/298/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Żorskiej

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/297/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Zwierzynieckiej

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/296/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/295/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  5 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosku, umowy i sprawozdania o udzielenie dotacji

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/294/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/674/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Grota Roweckiego 24-32 oraz uchylenia Zarządzenia Nr 0151/675/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 36/III gruntu przyległego do nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Grota Roweckiego 24-32.

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/293/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego garażu nr 47 położonego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/292/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ul. Żorskiej

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/291/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

Powrót