Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/266/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/265/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie odwołania pełnionego obowiązki dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Miejskie w Tychach

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/264/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/263/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/262/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/261/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres do 3 lat.

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/260/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/259/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/258/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy oraz opłat za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/257/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Tychy – miasta na prawach powiatu  oraz opłat za korzystanie z gruntu Skarbu Państwa bez tytułu prawnego

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/256/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie uchylenia zarządzenia do powołania zespołu do spraw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/256a/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/255/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzerżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/254/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ul. Przejazdowej

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/253/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/252/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17

Zarządzenie Nr 0050/251/14 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Edukacji

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/250/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/249/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/248/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/247/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej MEGREZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/246/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/245/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/244/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres do 3 lat

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/243/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/242/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania projektem pod nazwą „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020+” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/241/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Dziewanny

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/240/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Czarnej

29

ZARZĄDZENIE Nr 0050/239/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w II półroczu 2014  roku

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/238/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/237/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Stoczniowców’70, Jeżynowej, Borowej, Rydla i Parku Suble w Tychach

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/236/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Barona, Budowlanych i Begonii oraz linią kolejową w Tychach

Powrót