Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/57/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach w roku 2014

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/56/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad wydzielania z mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/55/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian w planie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/54/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/53/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/52/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/51/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/50/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/49/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Tychy statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/48/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/47/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/46/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/45/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres 3 miesięcy

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/44/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/35/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/43/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powołania zespołu do sprawdzania taryf oraz weryfikacji kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/42/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/41/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/40/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie organizacji systemów wczesnego ostrzegania oraz wykrywania i alarmowania w mieście Tychy

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/39/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XV Międzynarodowego Festiwalu "Śląska Jesień Gitarowa" i Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego, w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/38/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu strategii oświatowej Miasta Tychy na lata 2014 – 2020

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/37/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania „Patronatu Prezydenta Miasta Tychy”.

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/36/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Targiela

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/35/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lutego 2014 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/34/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/33/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

26

ZARZĄDZENIE Nr 0050/32/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/31/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie udostępniania danych z bazy informatycznej ewidencji ludności miasta Tychy – KSAT

Powrót