Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/381/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Zaręby

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/380/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/379/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 października 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/378/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/377/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/376/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/375/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/132/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy.

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/374/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania procedur, dotyczących realizacji projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 -2020+” w Urzędzie Miasta Tychy.

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/373/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/372/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/371/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Olchowej

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/370/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada  2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/322/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia zasad wydzielania z mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/369/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/368/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

15

ZARZĄDZENIE NR  0050/367/14PREZYDENTA MIASTA TYCHYz dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach.

Powrót