Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/30/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/29/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy w roku szkolnym 2013/2014

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/28/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Tychach i ustalenia jej regulaminu

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/27/14 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z miejsca noclegowego w Noclegowni Miejskiej w Tychach przez osoby bezdomne spoza terenu gminy w 2014 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/26/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na regulację stanu prawnego lokali mieszkalnych położonych w nieruchomości w Tychach przy ul. Hetmańskiej 7

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/25/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Nowej

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/24/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Żorskiej

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/23/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkursy ofert na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęcia regulaminu jej pracy

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/22/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/21/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/20/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Tychy w celach służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/19/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/18/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/17/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/209/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 września 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Tychy

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Leśnej

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/15/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Czarnej

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Dziewanny

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/13/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/12/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2014

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/11/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/10/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/9/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku, w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pn. „Tyskie Inicjatywy Kulturalne”

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/8/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego gruntu zajętego pod boisko przy ul. Sportowej w Tychach

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/7/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych oraz trybu postępowania obowiązującego przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/6/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/5/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tychach nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Generała de Gaulle’a 2

27

ZARZĄDZENIE Nr 0050/4/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

28

ZARZĄDZENIE Nr 0050/3/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/2/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków na 2014 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/1/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ustalenia planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 r.

Powrót