Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/208/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/207/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/206/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/205/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Świerkowej

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/204/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/203/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/202/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie udostępnienia Radzie Osiedla Czułów działki nr 1734/27

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/201/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 27 sierpnia 2013 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/200/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Przejazdowej

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/199/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy.

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/198/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/197/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/196/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/195/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/194/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości przy ul. Granicznej w Tychach

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/193/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/84/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/192/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/191/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach do oddawania w najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/190/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/154/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/189/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie przekazywania dotacji i ich rozliczania

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/188/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Trzy Stawy 2-4-6 i  Grota-Roweckiego 25-27-29 w Tychach , wynajmowanych przez Gminę Miasta Tychy od Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/187/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Olchowej

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/186/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność miasta Tychy na prawach powiatu dla klubów sportowych z siedzibą na terenie miasta Tychy

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/185/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2013/2014

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/184/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/183/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

Powrót