Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/81/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/85/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/80/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/14/13 z dnia 11.01.2013 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/79/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Świerkowej

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/78/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości położonej w Tychach, przy ul. Ciasnej 3

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/77/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/76/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/75/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/74/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2012 rok

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/73/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach za rok 2012

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/72/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca  2013 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy”

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/71/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/70/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach w roku 2013”

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/69/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/68/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2013–2041

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/67/13 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów w Tychach.

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/66/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca  2013 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do ponownego ustalenia oceny pracy Pana Jarosława Gembki - dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/65/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/119/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/64/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Linie Trolejbusowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/63/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 marca 2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2012

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/62/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia regulaminu działania

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/61/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/60/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przekazania w administrowanie części działki nr 221/75

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/59/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/58/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/57/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/56/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach w roku 2013

Powrót